Algemene voorwaarden Atlas Fietsen B.V.


Atlas Fietsen besteedt veel aandacht aan de uitstraling en de inhoud van de website,
webshop en de teksten. Desondanks is het mogelijk dat er onjuiste, dan wel
onvolledige, informatie wordt gepubliceerd. Fouten in de gegevensverwerking
kunnen niet altijd voorkomen worden. Atlas Fietsen kan er niet voor instaan dat de
informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie voor jou wordt
geraadpleegd.
Atlas Fietsen sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, of indirecte,
schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van atlas-fietsen.nl ook voor schade, ten gevolge van gebruikte
informatie die door middel van Atlas Fietsen verkregen is, zijn wij niet aansprakelijk.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en gewijzigd en dit kan te allen
tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Algemene voorwaarden voor aankopen via onze
webwinkel

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Hoofdvestiging
Atlas Fietsen B.V.
Provinciepassage 57
2408 GT Alphen aan den Rijn
(+31)85 – 0702542
info@atlas-fietsen.nl
http://atlas-fietsen.nl/
Nevenvestiging
Atlas Fietsen Zoetermeer
Broekwegzijde 118
2725 PE Zoetermeer
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder inschrijving  81802161. Vestiging
Zoetermeer is ingeschreven onder vestigingsnummer 000033280932.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atlas
Fietsen en op elke tot stand gekomen bestelling via de webwinkel van Atlas
Fietsen en overige bestellingen tussen Atlas Fietsen en de klant;

Door het plaatsen van een bestelling op de website van Atlas Fietsen geeft de
klant te kennen met deze algemene leveringsvoorwaarden,
betalingsvoorwaarden en het privacybeleid akkoord te gaan;

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
benaderd;

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en
onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen
van deze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze
algemene voorwaarden;

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het
Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod van Atlas Fietsen is vrijblijvend. Atlas Fietsen is dan ook gerechtigd
het aanbod te wijzigen;

Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk
beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond. Foto’s en kleuren
kunnen echter afwijken van de werkelijkheid;

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of fouten ten gevolge van
technische problemen binden Atlas Fietsen niet;

Alle beschrijvingen, specificaties en afbeeldingen in het aanbod zijn een
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

Een overeenkomst tussen Atlas Fietsen en een klant komt tot stand nadat een
bestelling via de webwinkel is geplaatst, waarmee de klant deze algemene
voorwaarden en het privacybeleid heeft geaccepteerd;

Atlas Fietsen kan, binnen de wettelijke kaders, onderzoeken of de klant aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren
die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op
afstand. Atlas Fietsen is zonder opgave van redenen te allen tijde gerechtigd
om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen;

Atlas Fietsen treft passende technische maatregelen met betrekking tot de
veiligheid van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige
digitale omgeving en beveiligde betaalmogelijkheden.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van Atlas Fietsen heeft de klant de
mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ruilen of
retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of
namens de klant.

De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele
beschadigingen of gebreken en dit binnen 24 uur per mail aan ons te melden.
Schades die na 24 uur worden gemeld zullen volledig voor rekening komen van de klant.

Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met
alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Atlas
Fietsen retourneren, conform de door Atlas Fietsen verstrekte instructies;

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken
aan Atlas Fietsen. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels de
verstrekte instructies welke vermeld staan op de website;

Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een
feit;

De klant heeft recht op terugstorting van het volledige aankoopbedrag
inclusief de bezorgkosten. Voorwaarde hierbij is dat het artikel reeds terug
ontvangen is door Atlas Fietsen. Enkel de kosten van de terugzending (€ 49,95) komen
voor rekening van de klant. Tegoeden die voortvloeien uit een retour of ruiling
zullen door Atlas Fietsen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na de terugzending of herroeping, worden terug betaald;

Meer informatie rondom de procedure is te vinden op de pagina verzenden en
retourneren.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild of geretourneerd kunnen worden:
● In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen;
● Artikelen met gebruikerssporen;
● Producten met gebreken die door de koper zelf geprobeerd zijn te herstellen;
● Beschadigingen die door de koper zijn aangebracht;
● Fietsen waar meer dan 10km op is gereden.

Artikel 7 – Geldende tarieven

Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van Atlas Fietsen
zijn in Euro’s, inclusief 21% en exclusief verzendkosten, tenzij anders
aangegeven;

Voordat de bestelling wordt bevestigd door de klant is de volledige prijs
(inclusief verzendkosten) bekend;

Alle op de website genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder
voorbehoud van wijzigingen en eventuele typefouten. Atlas Fietsen is niet
verplicht het artikel volgens eventuele foutieve prijzen te leveren.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL of
eventuele andere betaalmethoden;

Bij betaling via iDEAL is het belangrijk om na het afronden van de betaling
terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet
gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling;

Bij een overboeking via de bank- of girorekening van de klant kan het een
paar werkdagen duren voordat de betaling bij Atlas Fietsen binnen is. De order
wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de betaling
ontvangen is. De klant moet dan dus rekening houden met een langere
levertijd. De artikelen worden maximaal 5 dagen gereserveerd.

Atlas Fietsen behoudt zich het recht voor één of meerdere van
bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet
aan te bieden;

Van elke afgeronde bestelopdracht krijg de klant een orderbevestiging per
e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de
bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat Atlas Fietsen de bestelling
goed ontvangen heeft. Soms komt een orderbevestiging terecht in de
spambox en soms wordt deze tegengehouden door een spamfilter;

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld
betaalgegevens onverwijld aan Atlas Fietsen te melden.

Artikel 9 – Levering en verzending

Atlas Fietsen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de
afhandeling en verzending van bestellingen;

Atlas Fietsen streeft ernaar een bestelling binnen 48 uur na ontvangst van
betaling te verzenden naar het opgegeven adres, maar houd rekening met
een levertijd van 1 tot 5 werkdagen;

Alle levertermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de genoemde
verzendtermijn zal Atlas Fietsen dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar
maken per e-mail. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten
ontlenen. Overschrijving van de termijn geeft de klant geen recht op
annulering van de bestelling of schadevergoeding;

Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten;

Alle bestellingen gedaan bij Atlas Fietsen worden verzonden via een externe
bezorgdienst;

Wanneer er bij een bestelling artikelen zitten met een langere levertijd (er
wordt altijd bij het artikel vermeld dat het om een nabestelling gaat), dan
wordt de volledige bestelling verzonden op het moment dat deze compleet is.
Op verzoek kan Atlas Fietsen de overige artikelen eerder verzenden, maar dan
worden er voor de nalevering opnieuw verzendkosten in rekening gebracht;

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders
overeengekomen;

Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet uitgevoerd kan worden, zal
Atlas Fietsen het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen. De klant heeft geen
recht op een schadevergoeding.

Artikel 10 – Garantie

Atlas Fietsen staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de website vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 11 – Persoonsgegevens

Atlas Fietsen doet haar uiterste best privacy gegevens te beschermen. Mochten
gegevens door onmacht in handen van derden komen, dan is Atlas Fietsen daar niet
aansprakelijk voor. In het privacybeleid lees je welke gegevens Atlas Fietsen van jou
verzamelt op het moment dat je onze website gebruikt of een bestelling bij ons
plaatst en waarom we deze gegevens verzamelen. Wil je hier meer over weten? Mail
ons dan op info@atlas-fietsen.nl

Artikel 12 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen,
volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Atlas
Fietsen, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;

Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot Atlas Fietsen om deze
de kans te geven de klacht zo goed mogelijk op te lossen en indien nodig in
overleg te treden met de leverancier van het artikel;

In geval van een geschil of een klacht zal Atlas Fietsen deze binnen een
termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te
komen tot een oplossing.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Atlas Fietsen en de klant waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
indien de klant woonachtig is in het buitenland.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]